Izolacja cieplna stropów garażowych z zastosowaniem wełny mineralnej i natryskowych powłok dekoracyjnych

czerwiec 2012

Ocieplenia stropów wykonywane od strony sufitów, np. w garażach i parkingach podziemnych metodą ETICS (zawierające warstwy: izolacyjną, zbrojącą i dekoracyjną), pomimo wielu niewątpliwych zalet cechuje stosunkowo duża pracochłonność wykonania. Największą trudność sprawia wykonanie na suficie warstwy zbrojącej z siatki i kleju oraz ręczne nakładanie tynków dekoracyjnych. W większości przypadków ociepleń sufitów nie występuje jednak konieczność stosowania warstw odpornych na udarność mechaniczną i czynniki atmosferyczne. Założenie to legło u podstaw opracowania i wprowadzenia do oferty firmy Alpol Gips nowoczesnego systemu ocieplania stropów ALPOL STROP WM.

Pominięcie zbędnej w tym przypadku warstwy zbrojącej i wprowadzenie mechanicznych metod natrysku powłok dekoracyjnych, pozwoliło zmniejszyć znacząco koszt wykonania ocieplenia oraz przyśpieszyć i ułatwić prowadzenie robót.
System ALPOL STROP WM może być wykorzystywany do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitu i ścian od strony wewnętrznej, w otwartych i zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych, takich jak parkingi podziemne i nadziemne, garaże i piwnice, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane.

System ociepleń ALPOL STROP WM, obok podstawowej funkcji izolacyjnej, spełnia również funkcję zabezpieczenia i ochrony stropu oraz konstrukcji budynku przed działaniem wysokich temperatur i rozprzestrzenianiem ognia. Ocieplenia wykonane systemem ALPOL STROP WM z zastosowaniem ognioodpornych materiałów wykończeniowych, klasyfikowane są jako niepalne, niekapiące, nieodpadające pod wpływem ognia, nierozprzestrzeniające ognia (NRO) oraz posiadają klasę A2-s2, d0 w zakresie reakcji na ogień.

W systemie mogą być stosowane wełny lamelowe pokryte fabrycznie gruntem. Zaleca się stosowanie wełen z fazowanymi krawędziami od strony warstwy wykończeniowej. Fazowania te tworzą na płaszczyźnie sufitu wzór „cegiełki”, stanowiąc element dekoracyjny dzielący powierzchnię na mniejsze elementy. Taki podział ułatwia wykonywanie natrysku warstwy dekoracyjnej i uzyskanie właściwego efektu wizualnego.
W systemie można stosować różne warianty wykończenia farbą strukturalną o fakturze baranka 1 mm lub tynkami mineralnymi o fakturze baranka 1,5 lub 2 mm.


Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, nośne, suche, o odpowiedniej przyczepności i chłonności, oczyszczone z kurzu, luźnych cząstek i słabo przylegających powłok, wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych (np. środków antyadhezyjnych). System ALPOL STROP WM wykonywany na nośnych podłożach nie wymaga dodatkowego mocowania mechanicznego. W przypadku wątpliwości, projektant ocieplenia powinien sprawdzić wytrzymałość podłoża na rozciąganie. Nie może ona być mniejsza niż 0,08 MPa. Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Pozostałości środków antyadhezyjnych i olejów szalunkowych (w przypadku nowych stropów betonowych i żelbetowych) oraz wszystkie słabe, odspajające się powłoki malarskie i tynkarskie (w przypadku starych stropów) należy usunąć mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie pod ciśnieniem parą bądź wodą z dodatkiem odpowiednich detergentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na równość podłoża. Wszelkie ubytki i nierówności w podłożu  zmniejszają powierzchnię mocowania wełny i dlatego należy je wcześniej wypełnić i wyrównać zaprawą wyrównawczą ALPOL AZ 135 lub zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130. Podłoża słabe i pylące można zagruntować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700 lub gruntem krzemianowo- -polimerowym do podłoży mineralnych ALPOL AG 707. Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie go gruntem ALPOL AG 703. W celu zapewnienia wymaganej przyczepności do nowych stropów betonowych o gładkich (szklistych) i mało chłonnych powierzchniach wskazane jest zastosowanie gruntu na podłoża betonowe ALPOL AG 702. Gruntowanie podłoża należy wykonać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntów polega na nakładaniu ich na powierzchnię i wcieraniu w podłoże.

Podłoża słabe i pylące można zagruntować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700 lub gruntem krzemianowo- -polimerowym do podłoży mineralnych ALPOL AG 707. Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie go gruntem ALPOL AG 703. W celu zapewnienia wymaganej przyczepności do nowych stropów betonowych o gładkich (szklistych) i mało chłonnych powierzchniach wskazane jest zastosowanie gruntu na podłoża betonowe ALPOL AG 702. Gruntowanie podłoża należy wykonać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntów polega na nakładaniu ich na powierzchnię i wcieraniu w podłoże.

Klejenie płyt z wełny mineralnej do sufitu

Przygotowanie kleju do wełny ALPOL AK 533 lub kleju zimowego ALPOL AK 534 polega na wsypaniu całej zawartości opakowania do pojemnika zawierającego odmierzoną, właściwą porcję wody. Mieszanie należy wykonać mechanicznie przy pomocy elektrycznej mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut masę należy ponownie wymieszać.

Klej należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą (przy temperaturze otoczenia około 20°C). Nakładanie kleju na powierzchnię płyt lamelowych należy wykonać metodą grzebieniową. Każdorazowo przed właściwym nałożeniem kleju na płytę z wełny mineralnej, jej powierzchnię należy przeszpachlować cienką warstwą kleju. Następnie, właściwą ilość kleju nałożyć kielnią, rozprowadzić gładką pacą i wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10×10 lub 12×12 mm. 


Płytę z wełny mineralnej z nałożonym klejem należy przystawić bocznymi krawędziami w odległości około 3 cm od ściany lub przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich, przycisnąć lekko do sufitu i dosunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Następnie, płytę należy docisnąć do podłoża za pomocą pacy drewnianej lub stalowej dbając, aby nie wgnieść lub nie uszkodzić jej widocznej powierzchni. Na bieżąco należy kontrolować i korygować płaszczyznę za pomocą poziomicy lub długiej łaty.


Boczne krawędzie płyt powinny dokładnie przylegać do siebie bez szczelin na całej ocieplanej powierzchni. Ewentualne szczeliny między nimi należy wypełnić poprzez wciśnięcie „na sucho” odpowiednio przyciętych pasków wełny bez stosowania kleju. Należy używać wyłącznie całych płyt lub połówek, zachowując przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych i wgniecionych.

Płyty należy rozmieszczać pasami wzdłuż ich dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu krótszych krawędzi. Jeżeli nie ma możliwości wyprowadzenia pierwszych rzędów płyt w oparciu o prostą ścianę przylegającą do stropu, to należy je wyprowadzić do linii prostej przy użyciu żyłki lub wskaźnika laserowego.
Należy pamiętać, że fazowania krawędzi płyt stanowią element dekoracyjny i będą widoczne po nałożeniu warstwy dekoracyjnej, dlatego układ płyt na stropie powinien być uporządkowany i starannie prowadzony wzdłuż prostych linii, a przesunięcia (mijanki) krawędzi pomiędzy płytami jednakowe na całej powierzchni stropu.

Płyty należy rozmieszczać pasami wzdłuż ich dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu krótszych krawędzi. Jeżeli nie ma możliwości wyprowadzenia pierwszych rzędów płyt w oparciu o prostą ścianę przylegającą do stropu, to należy je wyprowadzić do linii prostej przy użyciu żyłki lub wskaźnika laserowego.
Należy pamiętać, że fazowania krawędzi płyt stanowią element dekoracyjny i będą widoczne po nałożeniu warstwy dekoracyjnej, dlatego układ płyt na stropie powinien być uporządkowany i starannie prowadzony wzdłuż prostych linii, a przesunięcia (mijanki) krawędzi pomiędzy płytami jednakowe na całej powierzchni stropu.

W niektórych przypadkach, w celu ograniczenia  mostków termicznych w ociepleniu stropu, konieczne jest wykonanie częściowego lub całkowitego ocieplenia ścian nośnych, podciągów i słupów, na których opiera się strop. Zakres takiego ocieplenia powinien szczegółowo określać projekt. Zazwyczaj ociepla się ściany i słupy w ich górnej części nie narażonej na uderzenia, na wysokości około 1 metra w dół, od połączenia ze stropem.
Kolejne etapy robót można wykonywać po uzyskaniu przez klej dostatecznej wytrzymałości (w przeciętnych warunkach minimum po 2 dniach od przyklejenia płyt, w okresie obniżonych temperatur minimum po 7 dniach).

Natrysk warstwy dekoracyjnej

Przed rozpoczęciem wykonania natrysku warstwy dekoracyjnej, niezbędne jest dokładne zabezpieczenie folią ochronną wszystkich elementów, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu, w szczególności przewodów i elementów instalacji. Do wykonywania natrysku należy używać agregatów lub pistoletów natryskowych przeznaczonych do nakładania tynków i farb dekoracyjnych zawierających kruszywo.
Średnica dyszy natryskowej powinna być około 4 razy większa od wielkości dominującego ziarna materiału. Dla większości urządzeń, właściwa średnica dysz do natrysku wynosi około 4÷8 mm (w zależności od uziarnienia tynku i ustawionej prędkości podawania materiału). Dla każdego materiału i każdego typu urządzenia należy odpowiednio wyregulować prędkość podawania materiału i zapewnić właściwe ciśnienie powietrza rozpryskowego tak, aby uzyskać odpowiednio silny i równomierny rozrzut. W przypadku zastosowania wełny, która nie jest fabrycznie pokryta gruntem, na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem nakładania warstwy dekoracyjnej, należy wykonać gruntowanie jej powierzchni gruntem ALPOL AG 701. Grunt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i nakłada się go metodą natrysku mechanicznego. Gruntowanie należy rozpoczynać od dokładnego pokrywania fazowań pomiędzy płytami wełny a następnie równomiernie, cienką warstwą pokryć całą powierzchnię obszaru roboczego. W systemie ALPOL STROP WM wyprawę dekoracyjną mogą stanowić nakładane metodą natryskową dekoracyjne tynki mineralne ALPOL AT 320, AT 325, AT 326, AT 330, AT 336 lub farba strukturalna natryskowa ALPOL AF 641.

Tynki mineralne dostarczane są w postaci suchych mieszanek, które wymagają przygotowania do aplikacji przez wymieszanie z wodą. Farba strukturalna ALPOL AF 641 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia masy. Na zamówienie farba może być fabrycznie barwiona w wybranych kolorach, zgodnie z paletą barw ALPOL COLOR lub NCS.

Strop należy podzielić na obszary robocze, które mogą być pokrywane wyprawą dekoracyjną w jednym etapie prac. Najlepiej jest, gdy powierzchnie robocze oddzielone są naturalnymi odcięciami, np. linami podciągów lub przewodów instalacyjnych. Natrysk warstwy dekoracyjnej na zagruntowaną powierzchnię płyt należy prowadzić w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy pokrywać obszar roboczy prowadząc lancę natryskową z niewielkim nachyleniem w stosunku do pionu w jednym kierunku, następnie – w kolejnym etapie – wykonać drugi natrysk, prowadząc ją z nachyleniem w kierunku przeciwnym.
Strop z wykonaną warstwą dekoracyjną należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem w trakcie dalszych robót na budowie. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia warstwy dekoracyjnej można zamaskować poprzez ponowny, miejscowy natrysk.

Tynki mineralne, po okresie sezonowania wynoszącym 14 dni, mogą być dodatkowo malowane farbami o wysokiej dyfuzyjności: silikatowymi ALPOL AF 660 lub silikonowymi ALPOL AF 680.
Pięcioletnia gwarancja producenta System ALPOL STROP WM posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-8616/2011 i objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na www.alpol.pl

Poprzedni

Nowa odsłona farby elewacyjnej Akryl Color marki Malfarb

Nowa odsłona farby elewacyjnej Akryl Color marki Malfarb
Następny
Docieplenie budynku – krok po kroku

Docieplenie budynku – krok po kroku